AL MEER DAN 60 JAAR. PUUR RIJPLEZIER.

BMW besloot al in 1976 om zijn klanten zo goed mogelijk van alle verkeersrisico’s op de hoogte te brengen en zodoende de veiligheid te verhogen. Daarom werd op 22 april 1977 het eerste BMW Training evenement georganiseerd. Dat gebeurde in Manching, onder auspiciën van BMW Motorsport GmbH. De deelnemers waren achteraf zó enthousiast, dat dit evenement feitelijk de start vormde van de BMW rijtrainingen zoals we die nu kennen. Het doel, zowel toen als nu, is ‘het verhogen van de prestaties van mens en machine naar een nieuw niveau’, zoals in het eerste trainingsrapport stond. En dan niet alleen op grond van het verbeteren van de rijvaardigheid, maar ook in relatie tot het plezier en de opwinding die het rijden in, of in het geval van een motorfiets óp, BMW’s en MINI’s bieden.

 

Over Rob Slotemaker

Na zijn carrière als straaljagerpiloot startte Rob Slotemaker in 1957 met zijn anti-slipschool in Zandvoort. Hemelsbreed nog geen kilometer van de huidige locatie.
Zijn hele leven stond in het teken van auto’ s en racerij. Drie decennia lang racete Rob Slotemaker op hoog niveau, reed hij verschillende rally’ s en nam deel aan de 24 uur van Le Mans. Ook verzorgde hij stunts voor o.a. de film Le Mans (1971).
Rob had oog voor talent. Hij heeft oud-Formule 1 coureur Jan Lammers getraind en gecoacht, zo ook topcoureur Wim Loos. Helaas overleed deze geweldige coureur en inspirator veel te vroeg. Op zijn eigen circuit reed hij, op ongelukkige wijze, zijn eind tegemoet. Zijn legende en lesmethode leven voort bij BMW Driving Experience Zandvoort. Rob zal nooit worden vergeten.

VEILIGHEID VOOROP.

Als rechtstreeks gevolg van die beslissing in 1976 zijn de huidige BMW Driving Experiences nu uiterst professionele organisaties, die zo’n vijftig cursussen aanbieden voor de berijders van BMW-personenauto’s, BMW-motorfietsen en MINI. In Duitsland hebben in 2016 meer dan 25.000 mensen deze trainingen gevolgd. Wereldwijd waren dat er ruim 100.000.

Onder de slogan ‘Passion leaves traces’ spelen de BMW- en MINI Driving Experiences een belangrijke rol in de verbetering van de verkeersveiligheid. Hiermee voldoet BMW aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zijn klanten alle mogelijkheden te bieden die zij nodig hebben om veilig en goed te kunnen rijden.ALLES NAAR WENS

Buiten de reguliere opleidingen die aangeboden worden hecht elke BMW Driving Experience veel waarde aan de wensen van de individuele klant. Elke BMW Driving Experience beschikt over een team dat kan zorgen voor een perfect verloop van zakelijke evenementen en incentives in de meest brede zin van het woord. In nauwe samenwerking met de klant worden pakketten samengesteld die volledig zijn afgestemd op de wensen van de klant.MEESTERS IN HUN VAK

BMW Driving Experience Zandvoort beschikt niet alleen over een ultieme vloot auto’s en een uiterst modern en multifunctioneel trainingscentrum, maar biedt ook toegang tot topklasse racecircuits in binnen- en buitenland. Daarmee zijn alle ingrediënten voor magnifieke bijeenkomsten aanwezig, zowel voor individuele cursisten als voor groepen tot 200 personen. Om alles in goede banen te leiden en u zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen staat er een compleet team voor u klaar.DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer dat hij / zij begrijpt respectievelijk bevestigt dat aan de deelneming van de onderhavige activiteit
  in brede zin veiligheids- respectievelijk schaderisico’s kleven, zowel wat betreft zaakschade als personenschade, materiële dan wel immateriële schade, huidige dan wel toekomstige schade, voor deelnemer en derden, aangezien zulks inherent is aan het soort activiteit, waarbij meer in het bijzonder maar niet beperkt tot gedacht kan worden aan schade als gevolg van botsingen door bestuurders- fouten in welke vorm dan ook, door deelnemer dan wel derden, en dat deelnemer onvoorwaardelijk bereid is die risico’s, langs welke vorm die zich dan ook (kunnen) openbaren, te aanvaarden en die risico’s volledig en onvoorwaardelijk voor zijn / haar rekening te nemen.
 2. Er geldt een eigen risico van EUR 2500,- voor schade ontstaan aan het voertuig dat deelnemer ter beschikking wordt gesteld voor de periode van de onderhavige activiteit wanneer de deelnemer zich nadrukkelijk conformeert aan de gegeven instructies en hier geenszins van afwijkt.
 3. Deelnemer verklaart verder dat hij / zij nimmer directieleden, managers, instruc- teurs en overige werknemers en medewerkers (met welke naam of titel dan ook) van BMW Nederland B.V. en/of aan BMW Nederland B.V. gelieerde ondernemingen en/of van Driving Experience B.V. (deze laatste onder meer handelend onder de naam ‘BMW M Driving Experience’), dan wel hun rechtsopvolgers, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van voornoemde entiteiten (waarbij de bewijslast ter zake altijd op deelnemer rust), aansprakelijk zal stellen voor enige vorm van zaakschade of personenschade, huidige of toekomstige schade, materiële of immateriële schade, letselschade daaronder nadrukkelijk begrepen, die voor deelnemer uit deelneming aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten met betrekking tot de activiteit is voort- gekomen/ontstaan dan wel op enig moment zal (kunnen) voortkomen/ontstaan.
 4. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit niet onder de invloed van alcohol te zijn.
 1. Deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk geschikt te zijn om een voertuig te besturen.
 2. Deelnemer zal voornoemde entiteiten te allen tijde onvoorwaardelijk vrijwaren voor claims van derden direct of indirect voortvloeiend uit de deelneming door deelnemer aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van voornoemde entiteiten door deelnemer.
 3. Deelnemer zal zich in aanvulling op wat in deze disclaimer is opgenomen, te allen tijde houden aan alle schriftelijke dan wel mondelinge richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften van de organisatie. Indien deelnemer zich op enig moment, naar het discretionair oordeel van de organisatie, niet conformeert aan een of meer van genoemde richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften, behoudt de organisatie zich het recht voor respectievelijk staat het haar vrij om deelnemer per direct uit te sluiten van deelneming, zonder enige vorm van restitutie van deelne- mings- of andere kosten, waarbij deelnemer aansprakelijkheid accepteert van de dientengevolge ontstane schade.
 4. Deelnemer verklaart de door hem/haar aangerichte schade aan perso- nen en/of zaken, niets uitgezonderd, als gevolg van zijn/haar handelen of nalaten, aangericht op of in de directe omgeving van het terrein van de organisatie op eerste verzoek volledig te zullen vergoeden.
 5. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit de beschikking over een geldig rijbewijs te hebben.
 6. Deelnemerverklaartzichvolledigenonvoorwaardelijkakkoordmethet bovenstaande en verklaart voorts de informatie volledig en onvoorwaar- delijk naar waarheid te hebben ingevuld.

DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. By signing this form, the participant declares that he/she understands
  respectively confirms that to participate in the present activity in a broad sense, there are safety or damage risks, both in terms of property damage and personal injury, material or immaterial damage, current or future damage, for participant and third parties, since this is inherent to the type of activity, whereby more specifically, but not limited to, one can think of damage as a result of collisions caused by driver errors in any form whatsoever, by participant or third parties, and that participant is unconditionally willing to accept these risks, in whatever form they (may) manifest themselves, and to take these risks fully and unconditionally for his/her account.
 2. There is an excess of EUR 2500,- for damage caused to the vehicle provided to participant for the period of the present activity when the participant expressly conforms to the given instructions and does not deviate from them in any way.
 3. Participant further declares that he/she shall never under any circumstances direct executives, managers, instructors and other employees and staff (under any name or title whatsoever) of BMW Nederland B.V. and/or companies affiliated with
  BMW Nederland B.V. and/or of Driving Experience B.V. (the latter trading under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors. (the latter

  trading amongst others under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors, except in the case of demonstrable intent or gross negligence of the aforementioned entities (whereby the burden of proof in this respect shall always rest with the participant), shall be liable for any form of property damage or personal injury, present or future damage, whether material or immaterial, expressly including personal injury, which has arisen or will arise or may arise at any time for the participant from participation in the present activity or otherwise using the facilities/services relating to the activity.

 4. Participant declares not to be under the influence of alcohol during the activity.
 1. Participant declares to be physically and mentally fit to drive a vehicle.
 2. Participant shall at all times unconditionally indemnify the aforementioned entities for claims of third parties directly or indirectly arising from Participant’s participation in the present activity or otherwise using the facilities/services of the aforementioned entities by Participant.
 3. Participant will, in addition to what is included in this disclaimer, at all times comply with all written or oral guidelines, provisions, instructions and/or regulations of the organization. If at any time, in the discretion
  of the organization, participant does not conform to one or more of the aforementioned guidelines, provisions, instructions and/or regulations, the organization reserves the right or is free to exclude participant from participation immediately, without any form of refund of participation or other costs, whereby participant accepts liability for any damages incurred as a result.
 4. Participant declares that he/she will fully compensate the damage caused by him/her to persons and/or property, nothing excepted, as a result of his/her actions or omissions, caused on or in the immediate vicinity of the organization’s premises upon first request.
 5. Participant declares the availability of a valid driver’s license during the activity.
 6. Participantfullyandunconditionallyagreestotheaboveandfurther declares that he/she has completed the information completely and unconditionally truthfully.