Fun Experience
Klaar voor actie!
Drift Training (halve dag)
299,00

Drift Training

Leer driften zoals u in films ziet. Deze drift cursus is ervoor bedoeld om u de fijne kneepje van het vak te leren. Welke technieken komen tijdens het driften kijken? Hoe hou ik de auto in een drift? Wij gaan het u leren. Stap in een van onze BMW 2 Series en onder leiding van ervaren instructeurs gaan wij zorgen dat u dwars over de baan vliegt.

De Drift Training is nu te boeken op de volgende dagen:

Zaterdag 16 december 2023 | Uitverkocht
Vrijdag 12 januari 2024
Zaterdag 17 februari 2024
Zondag 18 februari 2024

Duur van training
Halve dag
Ochtendtraining
09.00 - 12.30 uur
Middagtraining
13.00 - 16.30 uur
Veiligheid
1
Fun
5
Leerzaam
4
Lunchbuffet
Los bij te boeken
Te boeken
Op gereserveerde dagen

DRIFTEN IS EEN VAK APART

Driften is lastig, het geeft super veel adrenaline maar vergt ook veel rijvaardigheid-skills en concentratie. Deze Drift Training start bij het begin. Overstuur. Op de gladde rotonde gaan we oefenen om de drift in te zetten, nadat we dat geoefend hebben is het tijd voor het echte werk, de auto vast houden in de drift, en om het nog moeilijker te maken gaan we de gladde baan ruilen voor nat asfalt. Als overtreffende trap gaan we slalom driften. Hierbij is het de kunst om de auto heen en weer te flippen zodat deze in de drift blijft.

DIT WIL IEDEREEN KUNNEN

Onze achterwiel aangedreven BMW modellen zijn perfect voor het maken van drifts. U heeft geen eigen auto hier voor nodig. De banen van BMW Driving Experience zijn speciaal geprepareerd om perfect over heen te glijden. Het enige wat u nog hoeft te doen is naar de mooiste locatie van Nederland te komen. Gelegen naast het Formule 1 Circuit van Zandvoort.

EEN SPECIAAL PAKKET

Wilt u echt iemand verrassen met een niet alledaagse rijtraining? Dan past de Drift Training helemaal! De Drift Training wordt op gereserveerde dagen gegeven. U kunt heel eenvoudig een plekje reserveren via onze boekingsmodule of geef de training cadeau per cadeaubon. Nog niet heel veel rijervaring op het gebied van driften? Volg dan eerst onze Powerslide Training. Perfect om mee te beginnen en om de fijne kneepjes van het (drift)vak te leren.

Wat een dikke training! Ik heb genoten

Dave Hoogervorst

Een middag vol spektakel. Ik wil meer!

Jan-Paul Streng

Een leuke en leerzame middag. Ik heb de drifts nu veel beter onder controle.

Niels Dropman

ONDERDELEN VAN DE DRIFT TRAINING

understeer
Driften op een gladde rotonde

Hoe zet u uw BMW mooi dwars in een bocht? En hoe houdt u dat vast voor een sierlijk lange en gecontroleerde drift? Op de gladde rotonde brengen de instructeurs u de fijne kneepjes bij. De achterwielaandrijving van BMW garandeert de ultieme drift ervaring.

oversteer
Driften op nat asfalt

Driften op wegdek met meer grip vereist ook meer commitment van u bij het inzetten van de drift. Souplesse blijft ook hier echter de sleutel tot succes. Snelheid, g-krachten en spektakel zullen in het kwadraat toenemen… Kan uw reactievermogen dit evenaren? Een uitdagende oefening die het uiterste vraagt van mens en machine!

lanechange
Slalom driften

Op onze gladde baan hebben wij een uitdagende slalom uitgezet. Nu is het aan u om deze niet zo snel mogelijk, maar zo dwárs mogelijk af te leggen. Uw reactiesnelheid en souplesse worden écht op de proef gesteld, maar wees gerust: onze instructeurs staan voor u klaar met tips and tricks!

WILT U IEMAND DEZE EXPERIENCE CADEAU DOEN?

De eerstvolgende beschikbare Drift Training vindt plaats op vrijdag 12 januari 2024.

 • Kies een datum om de beschikbare tijden te zien.
Exclusief lunch.

Desgewenst kunt u, tegen een geringe meerprijs, een lunch aan uw training toevoegen.


DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer dat hij / zij begrijpt respectievelijk bevestigt dat aan de deelneming van de onderhavige activiteit
  in brede zin veiligheids- respectievelijk schaderisico’s kleven, zowel wat betreft zaakschade als personenschade, materiële dan wel immateriële schade, huidige dan wel toekomstige schade, voor deelnemer en derden, aangezien zulks inherent is aan het soort activiteit, waarbij meer in het bijzonder maar niet beperkt tot gedacht kan worden aan schade als gevolg van botsingen door bestuurders- fouten in welke vorm dan ook, door deelnemer dan wel derden, en dat deelnemer onvoorwaardelijk bereid is die risico’s, langs welke vorm die zich dan ook (kunnen) openbaren, te aanvaarden en die risico’s volledig en onvoorwaardelijk voor zijn / haar rekening te nemen.
 2. Er geldt een eigen risico van EUR 2500,- voor schade ontstaan aan het voertuig dat deelnemer ter beschikking wordt gesteld voor de periode van de onderhavige activiteit wanneer de deelnemer zich nadrukkelijk conformeert aan de gegeven instructies en hier geenszins van afwijkt.
 3. Deelnemer verklaart verder dat hij / zij nimmer directieleden, managers, instruc- teurs en overige werknemers en medewerkers (met welke naam of titel dan ook) van BMW Nederland B.V. en/of aan BMW Nederland B.V. gelieerde ondernemingen en/of van Driving Experience B.V. (deze laatste onder meer handelend onder de naam ‘BMW M Driving Experience’), dan wel hun rechtsopvolgers, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van voornoemde entiteiten (waarbij de bewijslast ter zake altijd op deelnemer rust), aansprakelijk zal stellen voor enige vorm van zaakschade of personenschade, huidige of toekomstige schade, materiële of immateriële schade, letselschade daaronder nadrukkelijk begrepen, die voor deelnemer uit deelneming aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten met betrekking tot de activiteit is voort- gekomen/ontstaan dan wel op enig moment zal (kunnen) voortkomen/ontstaan.
 4. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit niet onder de invloed van alcohol te zijn.
 1. Deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk geschikt te zijn om een voertuig te besturen.
 2. Deelnemer zal voornoemde entiteiten te allen tijde onvoorwaardelijk vrijwaren voor claims van derden direct of indirect voortvloeiend uit de deelneming door deelnemer aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van voornoemde entiteiten door deelnemer.
 3. Deelnemer zal zich in aanvulling op wat in deze disclaimer is opgenomen, te allen tijde houden aan alle schriftelijke dan wel mondelinge richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften van de organisatie. Indien deelnemer zich op enig moment, naar het discretionair oordeel van de organisatie, niet conformeert aan een of meer van genoemde richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften, behoudt de organisatie zich het recht voor respectievelijk staat het haar vrij om deelnemer per direct uit te sluiten van deelneming, zonder enige vorm van restitutie van deelne- mings- of andere kosten, waarbij deelnemer aansprakelijkheid accepteert van de dientengevolge ontstane schade.
 4. Deelnemer verklaart de door hem/haar aangerichte schade aan perso- nen en/of zaken, niets uitgezonderd, als gevolg van zijn/haar handelen of nalaten, aangericht op of in de directe omgeving van het terrein van de organisatie op eerste verzoek volledig te zullen vergoeden.
 5. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit de beschikking over een geldig rijbewijs te hebben.
 6. Deelnemerverklaartzichvolledigenonvoorwaardelijkakkoordmethet bovenstaande en verklaart voorts de informatie volledig en onvoorwaar- delijk naar waarheid te hebben ingevuld.

DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. By signing this form, the participant declares that he/she understands
  respectively confirms that to participate in the present activity in a broad sense, there are safety or damage risks, both in terms of property damage and personal injury, material or immaterial damage, current or future damage, for participant and third parties, since this is inherent to the type of activity, whereby more specifically, but not limited to, one can think of damage as a result of collisions caused by driver errors in any form whatsoever, by participant or third parties, and that participant is unconditionally willing to accept these risks, in whatever form they (may) manifest themselves, and to take these risks fully and unconditionally for his/her account.
 2. There is an excess of EUR 2500,- for damage caused to the vehicle provided to participant for the period of the present activity when the participant expressly conforms to the given instructions and does not deviate from them in any way.
 3. Participant further declares that he/she shall never under any circumstances direct executives, managers, instructors and other employees and staff (under any name or title whatsoever) of BMW Nederland B.V. and/or companies affiliated with
  BMW Nederland B.V. and/or of Driving Experience B.V. (the latter trading under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors. (the latter

  trading amongst others under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors, except in the case of demonstrable intent or gross negligence of the aforementioned entities (whereby the burden of proof in this respect shall always rest with the participant), shall be liable for any form of property damage or personal injury, present or future damage, whether material or immaterial, expressly including personal injury, which has arisen or will arise or may arise at any time for the participant from participation in the present activity or otherwise using the facilities/services relating to the activity.

 4. Participant declares not to be under the influence of alcohol during the activity.
 1. Participant declares to be physically and mentally fit to drive a vehicle.
 2. Participant shall at all times unconditionally indemnify the aforementioned entities for claims of third parties directly or indirectly arising from Participant’s participation in the present activity or otherwise using the facilities/services of the aforementioned entities by Participant.
 3. Participant will, in addition to what is included in this disclaimer, at all times comply with all written or oral guidelines, provisions, instructions and/or regulations of the organization. If at any time, in the discretion
  of the organization, participant does not conform to one or more of the aforementioned guidelines, provisions, instructions and/or regulations, the organization reserves the right or is free to exclude participant from participation immediately, without any form of refund of participation or other costs, whereby participant accepts liability for any damages incurred as a result.
 4. Participant declares that he/she will fully compensate the damage caused by him/her to persons and/or property, nothing excepted, as a result of his/her actions or omissions, caused on or in the immediate vicinity of the organization’s premises upon first request.
 5. Participant declares the availability of a valid driver’s license during the activity.
 6. Participantfullyandunconditionallyagreestotheaboveandfurther declares that he/she has completed the information completely and unconditionally truthfully.