Circuit Experience
Kennismaken met het (race)vak?
BMW Circuit Experience (hele dag)
699,00

Het beroemde Circuit in Zandvoort: CM.com Circuit Zandvoort, een circuit waar helden zoals Max Verstappen en Jan Lammers groot zijn geworden, daar kunt u ook rijden. Op volle snelheid in één van onze nieuwe BMW modellen. Helemaal geprepareerd voor het betere stuurwerk.

De eerstvolgende BMW Circuit Experience vindt plaats op:

Vrijdag 2 februari 2024

Duur van training
Gehele dag
Tijden
09.30 - 18.00 uur
Veiligheid
3
Fun
5
Leerzaam
5
Catering
Inbegrepen
Te boeken
Vrijdag 2 februari 2024

RIJ ZELF OP CIRCUIT ZANDVOORT

Misschien heeft u er weleens over nagedacht hoe circuit rijden zou zijn. Daar hebben wij een antwoord op, want u kunt dit helemaal zelf beleven! Stap in een van onze nieuwe BMW modellen en ga vol gas door de legendarische bochten van CM.com Circuit Zandvoort. Onder begeleiding van ervaren coureurs krijgt u de circuit experience om nooit te vergeten.

VOEL JE COUREUR

Circuit rijden is niet helemaal zonder gevaar. Vandaar dat dit programma zo is opgesteld dat we beginnen met rijvaardigheidsonderdelen. Dit gebeurd op de baan bij BMW Driving Experience. Als we uw vaardigheden op de proef hebben gesteld is het dan tijd voor het echte werk. Circuit rijden. In het namiddag slot van Circuit Zandvoort bieden wij 2 uur achter elkaar circuit rijden. Samen met onze instructeurs gaat u achter elkaar aanrijden. De focus ligt hierbij op het rijden van de ideale lijn. Race achter elkaar aan door de nieuwe kombochten en ga zo hard als u kunt. Onze nieuwe BMW modellen zijn perfect geschikt om de fijne kneepjes van het (race)vak te leren.

DE PERFECTE TRAINING VOOR U?

Deze circuit experience vind plaats bij BMW Driving Experience en CM.com Circuit Zandvoort en wordt gegeven op speciale gereserveerde data. De circuit rijtijd bedraagt 2 uur. Het totale rijprogramma duurt een dagdeel + 2 uur. Bent u meer geïnteresseerd om een volledige dag over CM.com Circuit Zandvoort te rijden inclusief BMW M / M Performance modellen? Kijk dan eens naar onze BMW M Race Track Training.

Voor de eerste keer op een circuit gereden en dit proeft naar meer. Bedankt voor deze spectaculaire dag!

Arnoud van den Heuvel

WOW! Een geweldige ervaring. En dan te bedenken dat Max hier volgende maand ook rijdt.

Natasja Siemink

ONDERDELEN VAN DE BMW CIRCUIT EXPERIENCE

understeer
Onder & overstuur

Op onze gladde cirkel krijgt u te maken met het stuurkarakter van uw voertuig. Dit karakter zal bepalend zijn met welke slipsituatie u te maken kunt krijgen. U gaat hier leren hoe deze voor- en achterwielslips in een bocht veilig gecorrigeerd kunnen worden.

lanechange
Emergency lane change

Op het laatste moment uitwijken in een krappe ruimte zonder dat u de controle over de auto verliest. Hier voelt u wat voor krachten op uw auto werken als u een abrupte stuurbeweging maakt. Na deze uitwijkmanoeuvre dient u de auto zo snel mogelijk tot stilstand te brengen.

abs
Slalom driften

Op onze gladde baan hebben wij een uitdagende slalom uitgezet. Nu is het aan u om deze niet zo snel mogelijk, maar zo dwárs mogelijk af te leggen. Uw reactiesnelheid en souplesse worden écht op de proef gesteld, maar wees gerust: onze instructeurs staan voor u klaar met tips and tricks!

warmup
Pace car laps

Op het CM.com Circuit Zandvoort leren de deelnemers in lesvoertuigen van BMW Driving Experience de ideale lijn te rijden door deze af te kijken van onze instructeurs. De begeleidende instructeur geeft continue tips en tricks gedurende de rondes. Na deze sessie zullen de deelnemers een stuk beter hun weg kunnen vinden over het CM.com Circuit Zandvoort. Een unieke ervaring de deelnemers nog lang zal bijblijven!

oversteer
Slalom competitie

Rijd zo snel mogelijk over een met pylonen uitgezet parcours in één van de BMW M modellen met 600 PK+ en zet een snelle tijd neer. De overige deelnemers langs de kant zijn echter zeer kritisch, uw tegenstanders zullen zeker melden dat u een pylon heeft geraakt, dit leidt namelijk tot een straftijd. De drie snelste deelnemers worden gehuldigd en ontvangen een leuke prijs!

stop
Fast laps

Tijdens de fast laps zullen de deelnemers meerijden met onze instructeurs om enkele rondes op racesnelheid mee te maken in de gloednieuwe BMW 3 series van BMW Driving Experience Slotemakers. Tijdens de snelle rondes zal de instructeur natuurlijk ook alle vernieuwingen aan het circuit benoemen. Een unieke, spectaculaire ervaring waar u nog lang over na zult praten!

WILT U IEMAND DEZE EXPERIENCE CADEAU DOEN?

De eerstvolgende BMW Circuit Experience vindt plaats op vrijdag 2 februari 2024.

Inclusief catering


DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer dat hij / zij begrijpt respectievelijk bevestigt dat aan de deelneming van de onderhavige activiteit
  in brede zin veiligheids- respectievelijk schaderisico’s kleven, zowel wat betreft zaakschade als personenschade, materiële dan wel immateriële schade, huidige dan wel toekomstige schade, voor deelnemer en derden, aangezien zulks inherent is aan het soort activiteit, waarbij meer in het bijzonder maar niet beperkt tot gedacht kan worden aan schade als gevolg van botsingen door bestuurders- fouten in welke vorm dan ook, door deelnemer dan wel derden, en dat deelnemer onvoorwaardelijk bereid is die risico’s, langs welke vorm die zich dan ook (kunnen) openbaren, te aanvaarden en die risico’s volledig en onvoorwaardelijk voor zijn / haar rekening te nemen.
 2. Er geldt een eigen risico van EUR 2500,- voor schade ontstaan aan het voertuig dat deelnemer ter beschikking wordt gesteld voor de periode van de onderhavige activiteit wanneer de deelnemer zich nadrukkelijk conformeert aan de gegeven instructies en hier geenszins van afwijkt.
 3. Deelnemer verklaart verder dat hij / zij nimmer directieleden, managers, instruc- teurs en overige werknemers en medewerkers (met welke naam of titel dan ook) van BMW Nederland B.V. en/of aan BMW Nederland B.V. gelieerde ondernemingen en/of van Driving Experience B.V. (deze laatste onder meer handelend onder de naam ‘BMW M Driving Experience’), dan wel hun rechtsopvolgers, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van voornoemde entiteiten (waarbij de bewijslast ter zake altijd op deelnemer rust), aansprakelijk zal stellen voor enige vorm van zaakschade of personenschade, huidige of toekomstige schade, materiële of immateriële schade, letselschade daaronder nadrukkelijk begrepen, die voor deelnemer uit deelneming aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten met betrekking tot de activiteit is voort- gekomen/ontstaan dan wel op enig moment zal (kunnen) voortkomen/ontstaan.
 4. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit niet onder de invloed van alcohol te zijn.
 1. Deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk geschikt te zijn om een voertuig te besturen.
 2. Deelnemer zal voornoemde entiteiten te allen tijde onvoorwaardelijk vrijwaren voor claims van derden direct of indirect voortvloeiend uit de deelneming door deelnemer aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van voornoemde entiteiten door deelnemer.
 3. Deelnemer zal zich in aanvulling op wat in deze disclaimer is opgenomen, te allen tijde houden aan alle schriftelijke dan wel mondelinge richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften van de organisatie. Indien deelnemer zich op enig moment, naar het discretionair oordeel van de organisatie, niet conformeert aan een of meer van genoemde richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften, behoudt de organisatie zich het recht voor respectievelijk staat het haar vrij om deelnemer per direct uit te sluiten van deelneming, zonder enige vorm van restitutie van deelne- mings- of andere kosten, waarbij deelnemer aansprakelijkheid accepteert van de dientengevolge ontstane schade.
 4. Deelnemer verklaart de door hem/haar aangerichte schade aan perso- nen en/of zaken, niets uitgezonderd, als gevolg van zijn/haar handelen of nalaten, aangericht op of in de directe omgeving van het terrein van de organisatie op eerste verzoek volledig te zullen vergoeden.
 5. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit de beschikking over een geldig rijbewijs te hebben.
 6. Deelnemerverklaartzichvolledigenonvoorwaardelijkakkoordmethet bovenstaande en verklaart voorts de informatie volledig en onvoorwaar- delijk naar waarheid te hebben ingevuld.

DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. By signing this form, the participant declares that he/she understands
  respectively confirms that to participate in the present activity in a broad sense, there are safety or damage risks, both in terms of property damage and personal injury, material or immaterial damage, current or future damage, for participant and third parties, since this is inherent to the type of activity, whereby more specifically, but not limited to, one can think of damage as a result of collisions caused by driver errors in any form whatsoever, by participant or third parties, and that participant is unconditionally willing to accept these risks, in whatever form they (may) manifest themselves, and to take these risks fully and unconditionally for his/her account.
 2. There is an excess of EUR 2500,- for damage caused to the vehicle provided to participant for the period of the present activity when the participant expressly conforms to the given instructions and does not deviate from them in any way.
 3. Participant further declares that he/she shall never under any circumstances direct executives, managers, instructors and other employees and staff (under any name or title whatsoever) of BMW Nederland B.V. and/or companies affiliated with
  BMW Nederland B.V. and/or of Driving Experience B.V. (the latter trading under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors. (the latter

  trading amongst others under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors, except in the case of demonstrable intent or gross negligence of the aforementioned entities (whereby the burden of proof in this respect shall always rest with the participant), shall be liable for any form of property damage or personal injury, present or future damage, whether material or immaterial, expressly including personal injury, which has arisen or will arise or may arise at any time for the participant from participation in the present activity or otherwise using the facilities/services relating to the activity.

 4. Participant declares not to be under the influence of alcohol during the activity.
 1. Participant declares to be physically and mentally fit to drive a vehicle.
 2. Participant shall at all times unconditionally indemnify the aforementioned entities for claims of third parties directly or indirectly arising from Participant’s participation in the present activity or otherwise using the facilities/services of the aforementioned entities by Participant.
 3. Participant will, in addition to what is included in this disclaimer, at all times comply with all written or oral guidelines, provisions, instructions and/or regulations of the organization. If at any time, in the discretion
  of the organization, participant does not conform to one or more of the aforementioned guidelines, provisions, instructions and/or regulations, the organization reserves the right or is free to exclude participant from participation immediately, without any form of refund of participation or other costs, whereby participant accepts liability for any damages incurred as a result.
 4. Participant declares that he/she will fully compensate the damage caused by him/her to persons and/or property, nothing excepted, as a result of his/her actions or omissions, caused on or in the immediate vicinity of the organization’s premises upon first request.
 5. Participant declares the availability of a valid driver’s license during the activity.
 6. Participantfullyandunconditionallyagreestotheaboveandfurther declares that he/she has completed the information completely and unconditionally truthfully.