BMW Driving Experience
Young Driver Training (halve dag)
Young Driver Training (halve dag)
149,00

Young Driver Training (halve dag)

De perfect cursus voor de beginnend bestuurder. De Young Driver Training. Perfect wanneer u bijvoorbeeld net uw rijbewijs heeft behaald. Deze training is aan te raden voor alle jonge bestuurders die recent hun rijbewijs hebben behaald.

LIJKT DIT DAN OP EEN RIJLES?
De basis kunt u al, het besturen van een auto onder normale omstandigheden. Maar wat als u nou in een noodsituatie terecht komt? Dat gaan we tijdens deze cursus voor beginnend bestuurders uitvoerig behandelen. Onverwachte situaties goed en snel op oplossen. Daar draait deze cursus om.

Duur van training
Halve dag
Tijden
09.00 – 12.30 uur of 13.00 – 16.30 uur
Veiligheid
4
Fun
2
Leerzaam
5
Lunchbuffet
Los bij te boeken
Te boeken
Hele jaar, weekend als doordeweeks

AAN DE SLAG MET UW RIJVAARDIGHEID

Na ontvangst bij ons in Zandvoort beginnen we met een stukje uitleg. Alle onderdelen die we later gaan oefenen worden hierin besproken. Na een prettige kennismaking stapt u in een van onze gloednieuwe BMW- en/of MINI modellen. Hierna gaat u aan de slag met uw rijvaardigheid op onze slipbanen. Geen zorgen, onze instructeurs zorgen voor de juiste begeleiding waardoor u zich helemaal op uw gemak voelt. Rijangst? Of heb je weleens een vervelende onverwachte situatie meegemaakt? Geen zorgen! U komt om te leren. En u zult merken dat u met een goed gevoel deze training volgt.

CURSUS VOOR BEGINNEND BESTUURDER

Door oefeningen zoals: het maken van een noodstop, uitwijken voor een obstakel en bochten technieken waarbij we sneeuwomstandigheden aan de orde van de dag zijn. Is een mooie aanvulling na het behalen van het rijbewijs. Buiten het feit dat deze rijvaardigheidstraining heel nuttig is, is deze ook bijzonder leuk om te doen!

GEEF DEZE TRAINING CADEAU

Vaak horen wij van onze cursisten: ik had veel eerder een slipcursus moeten doen. Vandaar dat deze Young Driver Training dan ook perfect is om als cadeau te schenken. Wilt u iemand verrassen met deze te gekke rijvaardigheidstraining? Bestel dan onze cadeaubon online of per post.

LIEVER EEN HELE DAG AAN DE SLAG?

Deze training duurt een halve dag, en kan per ochtend sessie of per middag sessie worden geboekt. Deze rijvaardigheidstraining is vergelijkend met de slipcursus van vroeger. Maar dan helemaal in de tijd van moderne techniek. Wilt u liever een hele dag bezig zijn met uw rijvaardigheid? Kijk dan eens naar onze Basic Safety Training hele dag

Goed in je spiegels kijken is leuk, een voertuig beheersen is geweldig!

Pieter-Bas

Ik stap nu met veel meer vertrouwen in de auto

Danielle Schrijvers
theory
Theorie

Tijdens de korte theoriesessie komen onderwerpen als de juiste zithouding, stuurtechnieken en risicoherkenning aan bod. De theorie is een onmisbaar en waardevol onderdeel, waarna het geleerde meteen in praktijk wordt gebracht.

abs
ABS Uitwijken

U leert hoe u al remmend obstakels kunt ontwijken en de auto gecontroleerd tot stilstand brengt. Ook zal u merken wat er gebeurt als dat niet lukt. Deze oefening wordt uitgevoerd op nat/glad asfalt.

stop
Emergency Stop

Na afloop van deze oefening kunt u de auto veiliger en sneller tot stilstand brengen, ook bij een noodstop. Ervaar bij verschillende snelheden wat ABS betekent voor de remweg van uw auto.

understeer
Onder- en overstuur

Op de gladde cirkel draait het om perfecte voertuigbeheersing bij voor- en achterwielslips. U leert de perfecte drift te maken, maar u zult al snel merken met welke krachten u speelt en wat er gebeurt als u even niet oplet. Ontzettend leerzaam en leuk om te doen!

WILT U IEMAND DEZE EXPERIENCE CADEAU DOEN?

 • Kies een datum om de beschikbare tijden te zien.


DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer dat hij / zij begrijpt respectievelijk bevestigt dat aan de deelneming van de onderhavige activiteit
  in brede zin veiligheids- respectievelijk schaderisico’s kleven, zowel wat betreft zaakschade als personenschade, materiële dan wel immateriële schade, huidige dan wel toekomstige schade, voor deelnemer en derden, aangezien zulks inherent is aan het soort activiteit, waarbij meer in het bijzonder maar niet beperkt tot gedacht kan worden aan schade als gevolg van botsingen door bestuurders- fouten in welke vorm dan ook, door deelnemer dan wel derden, en dat deelnemer onvoorwaardelijk bereid is die risico’s, langs welke vorm die zich dan ook (kunnen) openbaren, te aanvaarden en die risico’s volledig en onvoorwaardelijk voor zijn / haar rekening te nemen.
 2. Er geldt een eigen risico van EUR 2500,- voor schade ontstaan aan het voertuig dat deelnemer ter beschikking wordt gesteld voor de periode van de onderhavige activiteit wanneer de deelnemer zich nadrukkelijk conformeert aan de gegeven instructies en hier geenszins van afwijkt.
 3. Deelnemer verklaart verder dat hij / zij nimmer directieleden, managers, instruc- teurs en overige werknemers en medewerkers (met welke naam of titel dan ook) van BMW Nederland B.V. en/of aan BMW Nederland B.V. gelieerde ondernemingen en/of van Driving Experience B.V. (deze laatste onder meer handelend onder de naam ‘BMW M Driving Experience’), dan wel hun rechtsopvolgers, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van voornoemde entiteiten (waarbij de bewijslast ter zake altijd op deelnemer rust), aansprakelijk zal stellen voor enige vorm van zaakschade of personenschade, huidige of toekomstige schade, materiële of immateriële schade, letselschade daaronder nadrukkelijk begrepen, die voor deelnemer uit deelneming aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten met betrekking tot de activiteit is voort- gekomen/ontstaan dan wel op enig moment zal (kunnen) voortkomen/ontstaan.
 4. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit niet onder de invloed van alcohol te zijn.
 1. Deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk geschikt te zijn om een voertuig te besturen.
 2. Deelnemer zal voornoemde entiteiten te allen tijde onvoorwaardelijk vrijwaren voor claims van derden direct of indirect voortvloeiend uit de deelneming door deelnemer aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van voornoemde entiteiten door deelnemer.
 3. Deelnemer zal zich in aanvulling op wat in deze disclaimer is opgenomen, te allen tijde houden aan alle schriftelijke dan wel mondelinge richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften van de organisatie. Indien deelnemer zich op enig moment, naar het discretionair oordeel van de organisatie, niet conformeert aan een of meer van genoemde richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften, behoudt de organisatie zich het recht voor respectievelijk staat het haar vrij om deelnemer per direct uit te sluiten van deelneming, zonder enige vorm van restitutie van deelne- mings- of andere kosten, waarbij deelnemer aansprakelijkheid accepteert van de dientengevolge ontstane schade.
 4. Deelnemer verklaart de door hem/haar aangerichte schade aan perso- nen en/of zaken, niets uitgezonderd, als gevolg van zijn/haar handelen of nalaten, aangericht op of in de directe omgeving van het terrein van de organisatie op eerste verzoek volledig te zullen vergoeden.
 5. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit de beschikking over een geldig rijbewijs te hebben.
 6. Deelnemerverklaartzichvolledigenonvoorwaardelijkakkoordmethet bovenstaande en verklaart voorts de informatie volledig en onvoorwaar- delijk naar waarheid te hebben ingevuld.

DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. By signing this form, the participant declares that he/she understands
  respectively confirms that to participate in the present activity in a broad sense, there are safety or damage risks, both in terms of property damage and personal injury, material or immaterial damage, current or future damage, for participant and third parties, since this is inherent to the type of activity, whereby more specifically, but not limited to, one can think of damage as a result of collisions caused by driver errors in any form whatsoever, by participant or third parties, and that participant is unconditionally willing to accept these risks, in whatever form they (may) manifest themselves, and to take these risks fully and unconditionally for his/her account.
 2. There is an excess of EUR 2500,- for damage caused to the vehicle provided to participant for the period of the present activity when the participant expressly conforms to the given instructions and does not deviate from them in any way.
 3. Participant further declares that he/she shall never under any circumstances direct executives, managers, instructors and other employees and staff (under any name or title whatsoever) of BMW Nederland B.V. and/or companies affiliated with
  BMW Nederland B.V. and/or of Driving Experience B.V. (the latter trading under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors. (the latter

  trading amongst others under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors, except in the case of demonstrable intent or gross negligence of the aforementioned entities (whereby the burden of proof in this respect shall always rest with the participant), shall be liable for any form of property damage or personal injury, present or future damage, whether material or immaterial, expressly including personal injury, which has arisen or will arise or may arise at any time for the participant from participation in the present activity or otherwise using the facilities/services relating to the activity.

 4. Participant declares not to be under the influence of alcohol during the activity.
 1. Participant declares to be physically and mentally fit to drive a vehicle.
 2. Participant shall at all times unconditionally indemnify the aforementioned entities for claims of third parties directly or indirectly arising from Participant’s participation in the present activity or otherwise using the facilities/services of the aforementioned entities by Participant.
 3. Participant will, in addition to what is included in this disclaimer, at all times comply with all written or oral guidelines, provisions, instructions and/or regulations of the organization. If at any time, in the discretion
  of the organization, participant does not conform to one or more of the aforementioned guidelines, provisions, instructions and/or regulations, the organization reserves the right or is free to exclude participant from participation immediately, without any form of refund of participation or other costs, whereby participant accepts liability for any damages incurred as a result.
 4. Participant declares that he/she will fully compensate the damage caused by him/her to persons and/or property, nothing excepted, as a result of his/her actions or omissions, caused on or in the immediate vicinity of the organization’s premises upon first request.
 5. Participant declares the availability of a valid driver’s license during the activity.
 6. Participantfullyandunconditionallyagreestotheaboveandfurther declares that he/she has completed the information completely and unconditionally truthfully.