BMW Driving Experience Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een slipcursus en een rijvaardigheidstraining?
Tegenwoordig zien we de term Slipcursus veranderen naar Rijvaardigheidstraining. Dat komt omdat de Slipcursus van vroeger gebaseerd is op situaties die we tegenwoordig niet meer op die manier meer tegenkomen. Een rijvaardigheidstraining is min of meer het zelfde als een slipcursus, alleen kijken we bij een Rijvaardigheidstraining meer naar hoe de bestuurder omgaat met de auto. De oefeningen zijn het zelfde maar we gaan er anders mee om. Met een slipcursus gingen we ervanuit dat de auto een onverwachte reactie afgeeft. Tijdens een rijvaardigheidstraining gaan we ervan uit dat andere omstandigheden een noodsituatie realiseren. Een obstakel op de weg, plotselinge files, een verkeerde zithouding en natuurlijk gladde omstandigheden. Er komt dus veel meer kijken dan bij een slipcursus. Benieuwd naar onze rijvaardigheidstrainingen? Klik dan hier om naar ons aanbod te gaan.
Heb je een rijbewijs nodig?
Niet verplicht, maar aan te raden. Wij gaan er wel vanuit dat de bestuurder alle basis elementen van het besturen van een auto onder de knie heeft.
Hoe kan ik een afspraak inplannen?
U kunt heel makkelijk online een afspraak inplannen. Kies uw training, u ziet onderin een kalender. Kies de datum waarop het u uitkomt en maak de boeking compleet. Lukt dit niet? U kunt dan altijd telefonisch contact met ons opnemen of stuur een email.
Ik zou graag iemand mee willen nemen, mag/kan dat?
Dat kan. Echter mag een kijker niet plaatsnemen in de auto. Wel kan diegene vanaf onze accommodatie meekijken vanaf het balkon onder het genot van een kop koffie.
Ik heb rijangst, is een training dan wel goed?
Dan is een rijtraining juist een goed idee. Wij zijn gespecialiseerd om rijangsten weg te nemen. Heeft u rijangst of vind u het gewoon spannend? Kies dan voor onze Basic Safety Trainingen. Deze training is zeer geschikt om rijangst weg te nemen.
Hoe lang van te voren moet ik een afspraak maken?
Wij zijn behoorlijk flexibel. Dat betekent dat u tot 3 dagen van te voren nog kunt boeken. Echter kan het zo zijn dat onze trainingen dan al vol zitten. Wij raden aan (zeker in het weekend) om ver van te voren al een afspraak in te plannen.
Hoelang is de geldigheid van een cadeaubon?
De cadeaubon is tenminste 2 jaar geldig.
Waar vind deze training plaats?
Alle trainingen vinden plaats in Zandvoort. Gelegen pal naast het Formule 1 van Zandvoort. U kunt ons heel makkelijk herkennen aan het BMW pand naast de inrit van CM.com Circuit Zandvoort. BMW Driving Experience Rob Slotemakerstraat 1, 2041 KN ZandvoortBekijk op Google Maps
Ik zou graag met mijn eigen auto willen deelnemen, kan dat?
Om uw auto niet te beschadigen worden alle trainingen gegeven in de nieuwste BMW Group modellen. Uw eigen auto blijft dus op de parkeerplaats staan. Deze auto’s zijn volledig geprepareerd voor onze rijtrainingen en het is dan ook niet mogelijk om deze met eigen auto deel te nemen. Heeft u een bijzondere reden om toch met eigen auto deel te nemen? Neem dan met ons contact op voor een Privé Cursus.
Ik zou graag een privé cursus willen? Is dat mogelijk?
Dat is mogelijk. U kunt deze niet boeken via de website, enkel per email of telefonisch. Vertel ons daarbij wat uw reden daarvoor zal zijn. Dan kunnen wij een programma op maat aanbieden. Durft u bijvoorbeeld niet meer te rijden omdat u een ongeluk heeft meegemaakt? Dan is een Privé cursus helemaal geschikt.
Is een rondje over het circuit mogelijk?
Nee. Helaas is dit niet mogelijk. U kunt eventueel wel onze Circuit Trainingen boeken.
Help, ik weet niet welke training ik moet kiezen of geven.
Wij begrijpen dat u daar moeite mee heeft. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen zodat wij u kunnen adviseren.
Ik rij zelf in een voorwiel aangedreven auto, is dit anders dan auto’s van jullie?
Dat maakt niet uit. De manier van het corrigeren veranderd in de basis niet tijdens een noodsituatie. U kunt alle situaties die u bij ons geleerd heeft ook opvangen in uw eigen auto. De aandrijving heeft daar geen invloed op. Onze auto’s variëren van voorwiel aangedreven modellen tot achterwiel aangedreven modellen, soms zelfs vierwiel aangedreven modellen. Op alle oefeningen (behalve Driften) geven de auto’s de zelfde reacties af. Tijdens de Drift oefening wordt er immers altijd gebruik gemaakt van achterwiel aandrijving of soms zelfs vierwiel aandrijving.
Automaat of handgeschakeld?
In de basis rijden wij altijd automaat. Het kan een enkele keer voorkomen dat er een handgeschakeld model tussen zit.
Ik zou dit graag met een groepje doen. Hoe boek ik dat?
Vanaf 10 personen of groter maken wij gerichte programma’s volledig afgestemd op uw voorkeur. Gaat het om een safety dag? Of juist om het plezier? Of natuurlijk beide? Wij maken onze programma’s volledig op maat voor u.
Zijn jullie het gehele jaar geopend?
Ja, BMW Driving Experience is iedere dag van de week geopend, het hele jaar door. Wel kan het zijn dat de dag al volgeboekt is of gereserveerd is door grote groepen.

DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer dat hij / zij begrijpt respectievelijk bevestigt dat aan de deelneming van de onderhavige activiteit
  in brede zin veiligheids- respectievelijk schaderisico’s kleven, zowel wat betreft zaakschade als personenschade, materiële dan wel immateriële schade, huidige dan wel toekomstige schade, voor deelnemer en derden, aangezien zulks inherent is aan het soort activiteit, waarbij meer in het bijzonder maar niet beperkt tot gedacht kan worden aan schade als gevolg van botsingen door bestuurders- fouten in welke vorm dan ook, door deelnemer dan wel derden, en dat deelnemer onvoorwaardelijk bereid is die risico’s, langs welke vorm die zich dan ook (kunnen) openbaren, te aanvaarden en die risico’s volledig en onvoorwaardelijk voor zijn / haar rekening te nemen.
 2. Er geldt een eigen risico van EUR 2500,- voor schade ontstaan aan het voertuig dat deelnemer ter beschikking wordt gesteld voor de periode van de onderhavige activiteit wanneer de deelnemer zich nadrukkelijk conformeert aan de gegeven instructies en hier geenszins van afwijkt.
 3. Deelnemer verklaart verder dat hij / zij nimmer directieleden, managers, instruc- teurs en overige werknemers en medewerkers (met welke naam of titel dan ook) van BMW Nederland B.V. en/of aan BMW Nederland B.V. gelieerde ondernemingen en/of van Driving Experience B.V. (deze laatste onder meer handelend onder de naam ‘BMW M Driving Experience’), dan wel hun rechtsopvolgers, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van voornoemde entiteiten (waarbij de bewijslast ter zake altijd op deelnemer rust), aansprakelijk zal stellen voor enige vorm van zaakschade of personenschade, huidige of toekomstige schade, materiële of immateriële schade, letselschade daaronder nadrukkelijk begrepen, die voor deelnemer uit deelneming aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten met betrekking tot de activiteit is voort- gekomen/ontstaan dan wel op enig moment zal (kunnen) voortkomen/ontstaan.
 4. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit niet onder de invloed van alcohol te zijn.
 1. Deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk geschikt te zijn om een voertuig te besturen.
 2. Deelnemer zal voornoemde entiteiten te allen tijde onvoorwaardelijk vrijwaren voor claims van derden direct of indirect voortvloeiend uit de deelneming door deelnemer aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van voornoemde entiteiten door deelnemer.
 3. Deelnemer zal zich in aanvulling op wat in deze disclaimer is opgenomen, te allen tijde houden aan alle schriftelijke dan wel mondelinge richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften van de organisatie. Indien deelnemer zich op enig moment, naar het discretionair oordeel van de organisatie, niet conformeert aan een of meer van genoemde richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften, behoudt de organisatie zich het recht voor respectievelijk staat het haar vrij om deelnemer per direct uit te sluiten van deelneming, zonder enige vorm van restitutie van deelne- mings- of andere kosten, waarbij deelnemer aansprakelijkheid accepteert van de dientengevolge ontstane schade.
 4. Deelnemer verklaart de door hem/haar aangerichte schade aan perso- nen en/of zaken, niets uitgezonderd, als gevolg van zijn/haar handelen of nalaten, aangericht op of in de directe omgeving van het terrein van de organisatie op eerste verzoek volledig te zullen vergoeden.
 5. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit de beschikking over een geldig rijbewijs te hebben.
 6. Deelnemerverklaartzichvolledigenonvoorwaardelijkakkoordmethet bovenstaande en verklaart voorts de informatie volledig en onvoorwaar- delijk naar waarheid te hebben ingevuld.

DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. By signing this form, the participant declares that he/she understands
  respectively confirms that to participate in the present activity in a broad sense, there are safety or damage risks, both in terms of property damage and personal injury, material or immaterial damage, current or future damage, for participant and third parties, since this is inherent to the type of activity, whereby more specifically, but not limited to, one can think of damage as a result of collisions caused by driver errors in any form whatsoever, by participant or third parties, and that participant is unconditionally willing to accept these risks, in whatever form they (may) manifest themselves, and to take these risks fully and unconditionally for his/her account.
 2. There is an excess of EUR 2500,- for damage caused to the vehicle provided to participant for the period of the present activity when the participant expressly conforms to the given instructions and does not deviate from them in any way.
 3. Participant further declares that he/she shall never under any circumstances direct executives, managers, instructors and other employees and staff (under any name or title whatsoever) of BMW Nederland B.V. and/or companies affiliated with
  BMW Nederland B.V. and/or of Driving Experience B.V. (the latter trading under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors. (the latter

  trading amongst others under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors, except in the case of demonstrable intent or gross negligence of the aforementioned entities (whereby the burden of proof in this respect shall always rest with the participant), shall be liable for any form of property damage or personal injury, present or future damage, whether material or immaterial, expressly including personal injury, which has arisen or will arise or may arise at any time for the participant from participation in the present activity or otherwise using the facilities/services relating to the activity.

 4. Participant declares not to be under the influence of alcohol during the activity.
 1. Participant declares to be physically and mentally fit to drive a vehicle.
 2. Participant shall at all times unconditionally indemnify the aforementioned entities for claims of third parties directly or indirectly arising from Participant’s participation in the present activity or otherwise using the facilities/services of the aforementioned entities by Participant.
 3. Participant will, in addition to what is included in this disclaimer, at all times comply with all written or oral guidelines, provisions, instructions and/or regulations of the organization. If at any time, in the discretion
  of the organization, participant does not conform to one or more of the aforementioned guidelines, provisions, instructions and/or regulations, the organization reserves the right or is free to exclude participant from participation immediately, without any form of refund of participation or other costs, whereby participant accepts liability for any damages incurred as a result.
 4. Participant declares that he/she will fully compensate the damage caused by him/her to persons and/or property, nothing excepted, as a result of his/her actions or omissions, caused on or in the immediate vicinity of the organization’s premises upon first request.
 5. Participant declares the availability of a valid driver’s license during the activity.
 6. Participantfullyandunconditionallyagreestotheaboveandfurther declares that he/she has completed the information completely and unconditionally truthfully.