Circuit Experience
UW DROOM WAARMAKEN
Circuit Experience
DRIFT HAPPENS
BMW M Race Track Training
1.895,00

Een droom waar maken, dat is de BMW M Race Track Training.

In een BMW M Model over het legendarische Formule 1 circuit inclusief ondersteuning van de BMW Driving Experience instructeurs. De gehele dag staat in het teken van snelheid, precisie en rijvaardigheid. Van uitwijkmanoeuvres met hoge snelheid tot het perfectioneren van de ideale lijn op het racecircuit. U leert hier de fijne kneepjes van het (race)vak. Deze training wordt gegeven in BMW M en/of BMW M Performance modellen.

De eerstvolgende edities van de BMW M Race Track Training in 2024 zijn:

Woensdag 6 maart 2024
Maandag 27 mei 2024
Maandag 24 juni 2024

Duur van Training
Hele dag
Tijden
08.00 - 17.00 uur
Veiligheid
5
Fun
5
Leerzaam
5
Catering
Geheel verzorgd
Te boeken
op gereserveerde dagen

HET GEREEDSCHAP

Voor uw BMW M Race Track Training zorgen wij voor een prachtige selectie van BMW M & M Performance modellen. Van de razendsnelle BMW M135i tot de brullende BMW M8 Gran Coupé. Ieder BMW M of M Performance model binnen de BMW Group heeft een uniek eigen BMW M karakter die u gedurende dag zelf kunt gaan ervaren. Uw eigen voertuig blijft dus veilig op de parkeerplaats staan!

DE WERKPLEK

Al dit geweld gaat u ervaren op een uniek plekje in Nederland! Op het vernieuwde CM.com Circuit Zandvoort gaan wij de gehele dag samen met u aan de slag met als doel om u zo snel mogelijk over het circuit te laten rijden. Van de Tarzan bocht door naar de Slotemakers bocht tot het Scheivlak, u kent deze beroemde bochten straks als uw eigen broekzak.

BMW M DRIVER'S PACK

Eigenaren van een BMW uitgerust met het BMW M Driver´s Pack (optie 7ME) kunnen éénmalig, gratis deelnemen aan de BMW M Race Track Training. U kunt hiervoor bij de reservering uw vouchercode gebruiken die u heeft gekregen bij de aanschaf van uw BMW M model.

ONDERDELEN VAN DE BMW M RACE TRACK TRAINING

theory
Theory

Tijdens de theorie sessie worden alle belangrijke aspecten van het rijden met een BMW M model uitgelegd. Aangezien deze training oefeningen bevat die met hoge snelheden worden uitgevoerd, worden ook zaken als krachten in een auto en de gewichtsverschuivingen die hierbij plaatsvinden behandeld. Ook zal het rijden van de ideale lijn op het circuit ruim aan bod komen.

warmup
Warm-Up

Voordat u aan de slag gaat met de verschillende oefeningen zorgen wij eerst dat de BMW M modellen en u op bedrijfstemperatuur zijn, u kunt hierbij gelijk wennen aan het voertuig zodat u comfortabel de grenzen kan opzoeken.

oversteer
Oversteer and Drifting

Op onze gladde cirkel gaan wij u de verschillende stuurkarakters leren en hoe u daar het beste mee om kan gaan. Hiermee kan u namelijk het verschil maken mocht uw voertuig in een bocht een keer de grip verliezen. Uiteraard focussen we hier ook op het gecontroleerd driften... Voor velen de ultieme wagenbeheersing! Dat ziet er vaak makkelijk uit maar blijkt toch vaak erg moeilijk. Wij gaan u hierbij helpen zodat u veel meer controle heeft over een BMW M model die dwars door een bocht gaat.

stop
Braking in a corner

U rijdt met hoge snelheid een bocht in. Plots staat er een obstakel op de weg waarvoor u moet remmen! Normaal was remmen in een bocht nooit de juiste oplossing, maar … Met de juiste rem-, stuur- en kijktechniek kunt u toch een noodstop maken terwijl u een bocht instuurt. Bovendien ervaart u ook wat systemen als ABS, CBC en DSC voor u kunnen betekenen in situaties als deze.

abs
Slalom

Zo snel en zo gecontroleerd mogelijk een met pylonen uitgezet parcours rijden. De ideale manier om stuur- en kijktechniek te optimaliseren en uiteraard te genieten van de BMW M. Hoe snel kan u het parcours afleggen? Aan het einde van het onderdeel wordt de snelste deelnemer bekendgemaakt.

lanechange
Double lane Change with Braking

Met hoge snelheid een uitwijkmanoeuvre doen. Iets wat u nooit hoopt te hoeven doen, maar noodzakelijk als het niet anders kan. Op het circuit zal een speciaal gedeelte worden ingericht voor deze oefening. U gaat daar leren hoe u deze manoeuvre kan uitvoeren en u merkt dat mens en machine in staat zijn dit tot een goed einde te brengen, ondanks de flinke krachten die hier vrijkomen. Spektakel gegarandeerd

warmup
Ideal line

U staat klaar in de pitstraat, 3, 2, 1 ... daar gaat u, het circuit op achter de instructeur aan. De bedoeling is dat u dezelfde lijn gaat rijden als de instructeur voor u. Door het circuit in delen te rijden leert u de bochten sneller herkennen. Al snel zal u merken dat door het rijden van deze ideale lijn het tempo steeds iets hoger komt te liggen.

understeer
Laps Behind Instructor

Een vervolg op ideale lijn rijden echter nu rijden we over het gehele circuit. Alles wat u gedurende de dag heeft geoefend en heeft geleerd kunt u nu in de praktijk brengen. Op hoge snelheid over het Grand Prix circuit van Zandvoort... over beleving gesproken!

Een intensieve en leerzame dag. Heel veel opgestoken van mijn instructeur Don!

Chris Mevissen

Wat een mooie ervaring! Prachtige BMW modellen op het Circuit van Zandvoort. Een aanrader!

Elmer Dukker

WILT U IEMAND DEZE EXPERIENCE CADEAU DOEN?

De eerstvolgende editie van de BMW M Race Track Training vindt plaats op woensdag 6 maart 2024!

INCLUSIEF GEHEEL VERZORGDE CATERING


DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer dat hij / zij begrijpt respectievelijk bevestigt dat aan de deelneming van de onderhavige activiteit
  in brede zin veiligheids- respectievelijk schaderisico’s kleven, zowel wat betreft zaakschade als personenschade, materiële dan wel immateriële schade, huidige dan wel toekomstige schade, voor deelnemer en derden, aangezien zulks inherent is aan het soort activiteit, waarbij meer in het bijzonder maar niet beperkt tot gedacht kan worden aan schade als gevolg van botsingen door bestuurders- fouten in welke vorm dan ook, door deelnemer dan wel derden, en dat deelnemer onvoorwaardelijk bereid is die risico’s, langs welke vorm die zich dan ook (kunnen) openbaren, te aanvaarden en die risico’s volledig en onvoorwaardelijk voor zijn / haar rekening te nemen.
 2. Er geldt een eigen risico van EUR 2500,- voor schade ontstaan aan het voertuig dat deelnemer ter beschikking wordt gesteld voor de periode van de onderhavige activiteit wanneer de deelnemer zich nadrukkelijk conformeert aan de gegeven instructies en hier geenszins van afwijkt.
 3. Deelnemer verklaart verder dat hij / zij nimmer directieleden, managers, instruc- teurs en overige werknemers en medewerkers (met welke naam of titel dan ook) van BMW Nederland B.V. en/of aan BMW Nederland B.V. gelieerde ondernemingen en/of van Driving Experience B.V. (deze laatste onder meer handelend onder de naam ‘BMW M Driving Experience’), dan wel hun rechtsopvolgers, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van voornoemde entiteiten (waarbij de bewijslast ter zake altijd op deelnemer rust), aansprakelijk zal stellen voor enige vorm van zaakschade of personenschade, huidige of toekomstige schade, materiële of immateriële schade, letselschade daaronder nadrukkelijk begrepen, die voor deelnemer uit deelneming aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten met betrekking tot de activiteit is voort- gekomen/ontstaan dan wel op enig moment zal (kunnen) voortkomen/ontstaan.
 4. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit niet onder de invloed van alcohol te zijn.
 1. Deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk geschikt te zijn om een voertuig te besturen.
 2. Deelnemer zal voornoemde entiteiten te allen tijde onvoorwaardelijk vrijwaren voor claims van derden direct of indirect voortvloeiend uit de deelneming door deelnemer aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van voornoemde entiteiten door deelnemer.
 3. Deelnemer zal zich in aanvulling op wat in deze disclaimer is opgenomen, te allen tijde houden aan alle schriftelijke dan wel mondelinge richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften van de organisatie. Indien deelnemer zich op enig moment, naar het discretionair oordeel van de organisatie, niet conformeert aan een of meer van genoemde richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften, behoudt de organisatie zich het recht voor respectievelijk staat het haar vrij om deelnemer per direct uit te sluiten van deelneming, zonder enige vorm van restitutie van deelne- mings- of andere kosten, waarbij deelnemer aansprakelijkheid accepteert van de dientengevolge ontstane schade.
 4. Deelnemer verklaart de door hem/haar aangerichte schade aan perso- nen en/of zaken, niets uitgezonderd, als gevolg van zijn/haar handelen of nalaten, aangericht op of in de directe omgeving van het terrein van de organisatie op eerste verzoek volledig te zullen vergoeden.
 5. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit de beschikking over een geldig rijbewijs te hebben.
 6. Deelnemerverklaartzichvolledigenonvoorwaardelijkakkoordmethet bovenstaande en verklaart voorts de informatie volledig en onvoorwaar- delijk naar waarheid te hebben ingevuld.

DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. By signing this form, the participant declares that he/she understands
  respectively confirms that to participate in the present activity in a broad sense, there are safety or damage risks, both in terms of property damage and personal injury, material or immaterial damage, current or future damage, for participant and third parties, since this is inherent to the type of activity, whereby more specifically, but not limited to, one can think of damage as a result of collisions caused by driver errors in any form whatsoever, by participant or third parties, and that participant is unconditionally willing to accept these risks, in whatever form they (may) manifest themselves, and to take these risks fully and unconditionally for his/her account.
 2. There is an excess of EUR 2500,- for damage caused to the vehicle provided to participant for the period of the present activity when the participant expressly conforms to the given instructions and does not deviate from them in any way.
 3. Participant further declares that he/she shall never under any circumstances direct executives, managers, instructors and other employees and staff (under any name or title whatsoever) of BMW Nederland B.V. and/or companies affiliated with
  BMW Nederland B.V. and/or of Driving Experience B.V. (the latter trading under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors. (the latter

  trading amongst others under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors, except in the case of demonstrable intent or gross negligence of the aforementioned entities (whereby the burden of proof in this respect shall always rest with the participant), shall be liable for any form of property damage or personal injury, present or future damage, whether material or immaterial, expressly including personal injury, which has arisen or will arise or may arise at any time for the participant from participation in the present activity or otherwise using the facilities/services relating to the activity.

 4. Participant declares not to be under the influence of alcohol during the activity.
 1. Participant declares to be physically and mentally fit to drive a vehicle.
 2. Participant shall at all times unconditionally indemnify the aforementioned entities for claims of third parties directly or indirectly arising from Participant’s participation in the present activity or otherwise using the facilities/services of the aforementioned entities by Participant.
 3. Participant will, in addition to what is included in this disclaimer, at all times comply with all written or oral guidelines, provisions, instructions and/or regulations of the organization. If at any time, in the discretion
  of the organization, participant does not conform to one or more of the aforementioned guidelines, provisions, instructions and/or regulations, the organization reserves the right or is free to exclude participant from participation immediately, without any form of refund of participation or other costs, whereby participant accepts liability for any damages incurred as a result.
 4. Participant declares that he/she will fully compensate the damage caused by him/her to persons and/or property, nothing excepted, as a result of his/her actions or omissions, caused on or in the immediate vicinity of the organization’s premises upon first request.
 5. Participant declares the availability of a valid driver’s license during the activity.
 6. Participantfullyandunconditionallyagreestotheaboveandfurther declares that he/she has completed the information completely and unconditionally truthfully.