Fun Experience
Ervaar hier M Power
BMW M Experience (halve dag)
450,00

Met een BMW M model racen over de baan naast het beroemde Formule 1 Circuit van Zandvoort. Dat wil toch iedereen? Deze experience is dan ook uniek. In verschillende BMW M Modellen oefeningen uitvoeren zoals een tour tocht door de mooie omgeving van Zandvoort, driften en een slalom rijden. Hier komt het echte M Power gevoel naar boven.

De BMW M Experience is nu te boeken op de volgende dag:

Zondag 15 oktober 2023
Zaterdag 18 november 2023

Duur van training
halve dag
Ochtendtraining
09.00 - 12.30 uur
Middagtraining
13.00 - 16.30 uur
Veiligheid
3
Fun
5
Leerzaam
2
Lunchbuffet
Los bij te boeken
Te boeken
15 oktober & 18 november 2023

BMW MOTORSPORT HOORT BIJ ZANDVOORT

Deze unieke training kunt u alleen maar beleven in Zandvoort, bij de sportschool van BMW: de BMW Driving Experience. Per groepjes gaat u rijden in de mooie omgeving van Zandvoort en de naastgelegen dorpjes, met ongeveer 600 pk geniet u van de kracht, souplesse en het BMW M karakter van deze modellen. Daarna gaan we daadwerkelijk aan de slag op onze banen. Driften en een snelle slalom rijden, precies waar een BMW M model voor gemaakt is. Dit is dan ook een jongensdroom om waar te maken.

OP HOGE SNELHEID NAAR ZANDVOORT

Wij maken gebruik van de allernieuwste BMW M modellen, welke precies kunnen we niet zeggen, dat hangt net af van de beschikbaarheid. Deze training is ook perfect in groepsverband. Lijkt het u leuk om dit met meerdere mensen te doen? Bijvoorbeeld met uw zakenpartners, of met een paar vrienden? Vraag ons dan om een gericht voorstel. Bent u al warmgedraaid? Kijk dan via onze boekingsmodule wanneer we deze training geven. Deze BMW M Experience kent maar een paar plekjes en wordt alleen gegeven op gereserveerde dagen. Reserveer daarom snel via onze boekingsmodule of geef deze cadeau als cadeaubon!

Als cadeau gekregen en dit is het leukste cadeau sinds jaren!

Brian Oostdam

Wat een vermogen in de nieuwe M modellen. Ik heb genoten!!

Daniël de Ridder

Driften in een BMW M is het mooiste wat er is. Ik ga dit nog een keer doen met mijn broertje.

Sam B.

ONDERDELEN VAN DE BMW M EXPERIENCE

oversteer
Driften op een gladde rotonde

Hoe zet u uw BMW M model mooi dwars in een bocht? En hoe houdt u dat vast voor een sierlijk lange en gecontroleerde drift? Op de gladde rotonde brengen de instructeurs u de fijne kneepjes bij. De achterwielaandrijving van BMW garandeert de ultieme drift ervaring.

lanechange
Slalom competitie

Rijd zo snel mogelijk over een met pylonen uitgezet parcours in één van de BMW M modellen en zet een snelle tijd neer. De overige deelnemers langs de kant zijn echter zeer kritisch, uw tegenstanders zullen zeker melden dat u een pylon heeft geraakt, dit leidt namelijk tot een straftijd. De drie snelste deelnemers worden gehuldigd en ontvangen een leuke prijs!

warmup
Scenic drive

Een mooie rit door de prachtige omgeving van Zandvoort. U zult op de openbare weg kennismaken met meerdere BMW M modellen en hun rijeigenschappen. Gedurende de rit zullen er meerder wisselpunten worden ingebouwd zodat alle deelnemers in verschillende voertuigen plaats kunnen nemen.

WILT U IEMAND DEZE EXPERIENCE CADEAU DOEN?

De eerstvolgende BMW M Experience vindt plaats op zondag 15 oktober 2023.

 • Kies een datum om de beschikbare tijden te zien.
Exclusief lunch

U kunt desgewenst, tegen een geringe meerprijs, een lunch aan uw training toevoegen.


DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer dat hij / zij begrijpt respectievelijk bevestigt dat aan de deelneming van de onderhavige activiteit
  in brede zin veiligheids- respectievelijk schaderisico’s kleven, zowel wat betreft zaakschade als personenschade, materiële dan wel immateriële schade, huidige dan wel toekomstige schade, voor deelnemer en derden, aangezien zulks inherent is aan het soort activiteit, waarbij meer in het bijzonder maar niet beperkt tot gedacht kan worden aan schade als gevolg van botsingen door bestuurders- fouten in welke vorm dan ook, door deelnemer dan wel derden, en dat deelnemer onvoorwaardelijk bereid is die risico’s, langs welke vorm die zich dan ook (kunnen) openbaren, te aanvaarden en die risico’s volledig en onvoorwaardelijk voor zijn / haar rekening te nemen.
 2. Er geldt een eigen risico van EUR 2500,- voor schade ontstaan aan het voertuig dat deelnemer ter beschikking wordt gesteld voor de periode van de onderhavige activiteit wanneer de deelnemer zich nadrukkelijk conformeert aan de gegeven instructies en hier geenszins van afwijkt.
 3. Deelnemer verklaart verder dat hij / zij nimmer directieleden, managers, instruc- teurs en overige werknemers en medewerkers (met welke naam of titel dan ook) van BMW Nederland B.V. en/of aan BMW Nederland B.V. gelieerde ondernemingen en/of van Driving Experience B.V. (deze laatste onder meer handelend onder de naam ‘BMW M Driving Experience’), dan wel hun rechtsopvolgers, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van voornoemde entiteiten (waarbij de bewijslast ter zake altijd op deelnemer rust), aansprakelijk zal stellen voor enige vorm van zaakschade of personenschade, huidige of toekomstige schade, materiële of immateriële schade, letselschade daaronder nadrukkelijk begrepen, die voor deelnemer uit deelneming aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten met betrekking tot de activiteit is voort- gekomen/ontstaan dan wel op enig moment zal (kunnen) voortkomen/ontstaan.
 4. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit niet onder de invloed van alcohol te zijn.
 1. Deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk geschikt te zijn om een voertuig te besturen.
 2. Deelnemer zal voornoemde entiteiten te allen tijde onvoorwaardelijk vrijwaren voor claims van derden direct of indirect voortvloeiend uit de deelneming door deelnemer aan de onderhavige activiteit of anderszins gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van voornoemde entiteiten door deelnemer.
 3. Deelnemer zal zich in aanvulling op wat in deze disclaimer is opgenomen, te allen tijde houden aan alle schriftelijke dan wel mondelinge richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften van de organisatie. Indien deelnemer zich op enig moment, naar het discretionair oordeel van de organisatie, niet conformeert aan een of meer van genoemde richtlijnen, bepalingen, aanwijzingen en/of voorschriften, behoudt de organisatie zich het recht voor respectievelijk staat het haar vrij om deelnemer per direct uit te sluiten van deelneming, zonder enige vorm van restitutie van deelne- mings- of andere kosten, waarbij deelnemer aansprakelijkheid accepteert van de dientengevolge ontstane schade.
 4. Deelnemer verklaart de door hem/haar aangerichte schade aan perso- nen en/of zaken, niets uitgezonderd, als gevolg van zijn/haar handelen of nalaten, aangericht op of in de directe omgeving van het terrein van de organisatie op eerste verzoek volledig te zullen vergoeden.
 5. Deelnemer verklaart tijdens de activiteit de beschikking over een geldig rijbewijs te hebben.
 6. Deelnemerverklaartzichvolledigenonvoorwaardelijkakkoordmethet bovenstaande en verklaart voorts de informatie volledig en onvoorwaar- delijk naar waarheid te hebben ingevuld.

DISCLAIMER BMW M DRIVING EXPERIENCE.

 1. By signing this form, the participant declares that he/she understands
  respectively confirms that to participate in the present activity in a broad sense, there are safety or damage risks, both in terms of property damage and personal injury, material or immaterial damage, current or future damage, for participant and third parties, since this is inherent to the type of activity, whereby more specifically, but not limited to, one can think of damage as a result of collisions caused by driver errors in any form whatsoever, by participant or third parties, and that participant is unconditionally willing to accept these risks, in whatever form they (may) manifest themselves, and to take these risks fully and unconditionally for his/her account.
 2. There is an excess of EUR 2500,- for damage caused to the vehicle provided to participant for the period of the present activity when the participant expressly conforms to the given instructions and does not deviate from them in any way.
 3. Participant further declares that he/she shall never under any circumstances direct executives, managers, instructors and other employees and staff (under any name or title whatsoever) of BMW Nederland B.V. and/or companies affiliated with
  BMW Nederland B.V. and/or of Driving Experience B.V. (the latter trading under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors. (the latter

  trading amongst others under the name ‘BMW M Driving Experience’), or their legal successors, except in the case of demonstrable intent or gross negligence of the aforementioned entities (whereby the burden of proof in this respect shall always rest with the participant), shall be liable for any form of property damage or personal injury, present or future damage, whether material or immaterial, expressly including personal injury, which has arisen or will arise or may arise at any time for the participant from participation in the present activity or otherwise using the facilities/services relating to the activity.

 4. Participant declares not to be under the influence of alcohol during the activity.
 1. Participant declares to be physically and mentally fit to drive a vehicle.
 2. Participant shall at all times unconditionally indemnify the aforementioned entities for claims of third parties directly or indirectly arising from Participant’s participation in the present activity or otherwise using the facilities/services of the aforementioned entities by Participant.
 3. Participant will, in addition to what is included in this disclaimer, at all times comply with all written or oral guidelines, provisions, instructions and/or regulations of the organization. If at any time, in the discretion
  of the organization, participant does not conform to one or more of the aforementioned guidelines, provisions, instructions and/or regulations, the organization reserves the right or is free to exclude participant from participation immediately, without any form of refund of participation or other costs, whereby participant accepts liability for any damages incurred as a result.
 4. Participant declares that he/she will fully compensate the damage caused by him/her to persons and/or property, nothing excepted, as a result of his/her actions or omissions, caused on or in the immediate vicinity of the organization’s premises upon first request.
 5. Participant declares the availability of a valid driver’s license during the activity.
 6. Participantfullyandunconditionallyagreestotheaboveandfurther declares that he/she has completed the information completely and unconditionally truthfully.